Gayrimenkul yatırım fonu nedir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yatırım-cılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına oluşturulan portföyü işletmek amacıyla Kurul’dan faaliyet izni alan gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

Ancak;  fon, tapuya tescil ve tescile bağlı işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz sayılır.