Portföy Saklama Hizmetine İlişkin Esaslar

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının portföylerindeki;

a. Finansal varlıklar bu kuruluşlar adına açılmış ayrı bir saklama hesabında saklanmak üzere,      b. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve kolektif yatırım kuruluşuna aidiyetini gösteren belgeler ilgili hesaplara kaydedilmek üzere portföy saklayıcısına teslim edilir.

Portföy saklayıcısı ayrıca, gayrimenkul yatırım fonunun tüm nakit akımlarının düzgün bir şekilde izlenmesini ve özellikle katılma payı ve pay sahiplerince pay alımı sırasında yapılan ödemelerin fon portföyüne aktarılmasını ve  yatırım kuruluşuna ait olan tüm nakdin ilgili  yatırım kuruluşu adına açılan hesaplarda izlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

Tebliğ kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırım fonlarında Şirket ve katılma payı sahiplerine, verdiği zararlardan sorumludur.

Portföy saklama kuruluşu: Diğer varlıklar için(gayrimenkuller vb.); varlıkların kolektif yatırım kuruluşuna aidiyetini doğrulamak, söz konusu varlıkların mevcudiyetine ilişkin kayıtları kolektif yatırım kuruluşu veya Şirket tarafından veya dışarıdan sağlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde tutmak ve bu kayıtların takibini yaparak güncelliğini sağlamak ile yükümlüdür.

Özetle ; fona kayıtlı gayrimenkul ve diğer varlıkların Yatırım Kuruluşu ile Saklama kuruluşu nezninde iki ayrı muhasebe kaydının tutulacak olması ve bu iki kuruluşun mutabakat yapma zorunluluğunun bulunması ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına yatırım yapan yatırımcıların korunması amaçlanmıştır. Ayrıca portföy yönetim şirketinin mevzuat gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenecek olması Yöneticilerin mevzuat dışında işlem yapamaması sonucunu doğurmaktadır.

Kimler Portföy Saklama Hizmeti Verebilir.

Portföy saklama hizmetini Takasbank ve Sermaye Piyasası Kurulunca müştereken yetkilendirilmiş banka ve aracı kuruluşlar verebilecektir.Yetkilendirme süreci 1.1.2014 tarihi itibarıyle başlamıştır.Konu ile ilgili duyuruya Sermaye Piyasası Kurulunun internet adresinden ulaşılabilir.